uepi410: me thunder lightning (Default)
[personal profile] uepi410
 Tui vẫn nghĩ viết văn ( hay làm nghệ thuật nói chung ) là chủ yếu là viết ra, nói ra, làm ra những điều mà ai cũng biết nhưng không mấy khi để ý kỹ rằng những điều đời thường đấy lại đẻ thêm được lắm thứ đáng suy ngẫm đến thế. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin khi chúng ta bị ngụp trong tấn thông tin mà ta chủ động hay bị động tìm tới, khi mà không có gì còn là ngỡ ngàng, xa lạ và khác biệt, khi mà mọi thứ đều có thể “công chúng hóa”. Điều đấy có cái tốt và cái xấu. Tốt là, nhờ có sự dễ dàng tuyền bá và tiếp cận thông tin và nhận thức, mọi việc đều có thể được dễ dàng chấp nhận và đồng cảm hơn. Xấu là, vì có quá nhiều và quá sẵn, vì mọi thứ quá quen thuộc nên giá trị tinh cốt của nhiều thứ dần dần bị mai một và quên đi.

(còn tiếp.)
(chắc là còn tiếp?)

.Phong.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2016

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819202122 23
24252627282930

Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:52 am
Powered by Dreamwidth Studios