uepi410: me thunder lightning (Default)
[personal profile] uepi410
 (tiếp theo của  Mặt nạ uepi410.dreamwidth.org/844.html )

Có lẽ tui là người khá thẳng thắn, và chú ý đến hành động tiềm thức của người khác một cách tự nhiên khá tốt, nên tui “nghe” hai cái lời mâu thuẫn phát ra từ cái miệng không biết lay động của mặt nạ và cái miệng còn cắn chặt vì cay đắng đằng sau đấy, thui thấy khó chịu lắm. Và còn mơ đi mà mong tui chạy theo lột mặt nạ lau mũi cho, kể cả là người tui thực rất quý, mà đặc biệt là người tui thực rất quý chứ, đã thân nhau vậy rồi mà còn phải làm trò đó thì thật khó chấp nhận được. Mà, thực sự thì tui nghĩ nhiều người chỉ cần để ý một chút thôi là cũng thấy rồi, và khi thấy rồi thì họ sẽ quan tâm theo kiểu: như tui, ở mức nhẹ, bỏ qua và nhắc nhở nhẹ nhàng bằng một bài văn dài nghìn ba từ; hoặc là khá cực đoan, đánh giá bạn là một thằng hèn pussy thích làm trò và khinh không thèm nói chuyện tới hết cuộc đời. Ngoài ra sẽ còn tồn tại một dạng quan tâm mà không quan tâm nữa nó nghe bạn kể xong, nó đi kể với đứa khác làm chuyện tám trà chanh, hoặc tệ hơn là đăng kênh 14 nói xấu, kể đời tư của bạn, lấy nhuận bút đi trà chanh ( kênh 14 viết bài chắc cũng có nhuận bút nhỉ?). Trường hợp này sẽ tốt nếu thực sự mục đích của bạn là lấy được sự quan tâm chú ý của người khác chứ không phải giải quyết nỗi buồn.

Không biết nữa, ngoài kia có lẽ cũng có những người sẽ thấy cảm động vô cùng và chạy đến hỏi han đến tận cùng xem bạn bị làm sao và rồi hai người tâm tình thủ thỉ thành tri kỷ. Nhưng đã nói rồi, loại siêu nhân, loại đó chắc hiếm lắm, có thì chắc cũng đã tri kỷ với đứa (nhiều đứa)  khác mất rồi nên không để ý tới bạn. nhưng  Trường hợp như thế này nghe có vẻ hợp lý hơn, có người chạy đến hỏi han, nghe bạn kể lể sướt mướt, làm cái thùng rác để bạn vứt hết âu lo phiền muộn, bạn lúc đấy cảm thấy nhẹ nhõm lắm, thấy nó hiểu mình lắm, thế là lần nào cũng he hé cái mặt khóc sưng vù đằng sau cái mặt nạ đấy ra chờ nó tới hỏi, một hai lần thì còn được, để xem nó có chịu được lần thứ 3 không. Nó cũng có nỗi lo của nó, ai mà cứ chạy theo hỏi mãi được.

Thế nên, tui nói thật này, làm gì thì cũng làm cho tới nơi tới chốn, nếu đã xác định rõ mục tiêu của mình là cất giấu thật sâu nỗi buồn thì cất cho chặt vào, mà khi đã quyết định tin tưởng mà mong muốn sự quan tâm của ai thì hãy vứt hẳn chiếc mặt nạ đi mà nói chuyện với họ một cách nghiêm túc. Nhưng mà đời vẫn ếu như mơ, đừng nghĩ mình đã tin tưởng ai thì chắc chắn người đấy sẽ để ý và giúp đỡ mình, nhiều lúc là tưởng bở thôi. Nên dù gì thì vẫn nên chuẩn bị tinh thần khi bị ngã thì đỡ đau. Nhưng đấy lại là một chuyện khác,  và chúng ta không bàn đến ở đây. 

.Phong.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2016

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819202122 23
24252627282930

Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:53 am
Powered by Dreamwidth Studios